Protokoll

Fört med samtliga idrottsintresserade i Ydrefors den 28/3 1932

§ 1

Att leda dagens förhandlingar valdes som ordförande Konrad Andersson, som sekreterare Hilding Nilsson.

§2

De samlade idrottsintresserade beslöt bilda en idrottsklubb i Ydrefors.

§3

Klubben fick vid sin start 14 medlemmar. Dessa voro:

 • Alvar Nilsson
 • Bror Andersson
 • Sven Karlsson
 • Erik Nilsson
 • Verner Andersson
 • Nils Carlsson
 • Ernst Carlsson
 • Ruben Johansson
 • Bertil Creutz
 • Hilding Nilsson
 • Ture Pettersson
 • Konrad Andersson
 • Samt kvinnliga medlemmar, Elsy Fasth och Elsa Nilsson

§4

Till styrelse för året valdes som ordförande Konrad Andersson. Sekreterare Hilding Nilsson. Kassör Verner Andersson. Styrelsesuppleanter Alvar Nilsson, Nils Carlsson.

Som revisorer valdes Erik Nilsson och Ruben Johansson.

Till revisorssuppleant valdes Bertil Creutz.

Till materialförvaltare valdes Konrad Andersson

Till kapten för fotbollslaget valdes Bror Andersson med Alvar Nilsson som ersättare.

§5

Mötet beslöt att inträdesavgiften skall utgå med 1:50 och årsavgiften

1 krona för medlem över 15 år och 50 öre i inträde och 25 öre i årsavgift för medlem under 15 år. Med undantag för kvinnliga medlemmar vilka skall vara befriade från såväl inträdes som årsavgift. Mötet beslöt att årsavgiften skall vara erlagd till 1 juli.

§6

Ett förslag om uttagningskommitté bordlades till kommande möte.

På ett förslag av Alvar Nilsson om en kommitté för utarbetande av stadgar valdes Konrad Andersson, Hilding Nilsson, Verner Andersson, Nils Carlsson, Alvar Nilsson, Bertil Creutz, Ernst Carlsson. Kommittén fick även i uppdrag att anskaffa medlemskort.

Mötet beslöt att klubben skulle förfråga sig hos Logens idrottsförening i och för inköp av densammas dräkter.

På förslag av Bertil Creutz angående planfrågan tillsattes en kommitté att förfråga sig hos Carlsson till vilken valdes Alvar Nilsson och Verner Andersson.

§7

Nästa möte hålles i Drögshult söndagen den 10 april kl. 2 em.

Ydrefors som ovan

Justeras.

Conrad Andersson                     Hilding Nilsson

      ordf.                                          sekreterare